language: bulgarian english
Ключови инвестиционни фактори
 • Възможност за многофункционално използване – с административна, жилищна, търговска цел, като хотел, инвестиционен проект и др.
 • Възможност за преустройства, промени, и осъществяване на оборудване, в зависимост от конкретните желания на контрагентите
 • Възможност на собственика да осъществи предходното със собствени средства
 • Наличие на развита инфраструктура в близост
 • Съчетание на търговски, офисни, складови и сервизни площи
 • Възможност за изграждане на голям брой паркоместa
 • Непосредствена близост до Източна индустриална зона на гр. Русе
 • Възможност за въвеждане на интегрирано управление на сградите
 • Близост до ГКПП „Дунав мост” и Р. Румъния
 • Първенство на България в класацията на страните - най-привлекателни дестинации за изнасяне на специфичен вид дейност /„аутсорсинг”/
 • Най-ниските данъчни нива в Европа по отношение на личните и корпоративни данъци

СОБСТВЕНОСТ

Структура /варианти/ на сделката

Целите на собственика градирани по приоритет са:

 • 1.Отдаване под наем на центъра като цяло в съществуващия вид и състояние, или след извършване на преустройства, промени и оборудване, в зависимост от конкретните желания на един наемател
 • 2.Продажба на центъра като цяло в съществуващия вид и състояние, или след извършване на преустройства, промени и оборудване в зависимост от конкретните искания и нужди на един стратегически инвеститор
 • 3.Продажба на сграда 1 и/или сграда 2 поотделно в съществуващия вид, или след извършване на преустройства, промени и оборудване в зависимост от конкретните желания на един, или повече купувачи
 • 4.Продажба на отделни части от сграда 1 и/или сграда 2 поотделно в съществуващия, или променен вид
Тези цели могат да се сведат най-общо до три вида правни действия:
 • 1. Продажба – процедурата изискваща сключване на нотариално заверен договор - предварителен и окончателен, или само окончателен между “Булмаркет ДМ” ООД и евентуалния купувач. В случай на покупко-продажба, търговската сделка се извършва в определената от закона форма – нотариален акт пред нотариус с район на действие Русенски районен съд, като до момента на нотариалната заверка договорената сума трябва да бъде заплатена на продавача. Нотариалният акт се вписва в имотния регистър, воден от служба вписвания към Русенски районен съд.
  За собственика реалистичен вариант за продажна цена в съществуващия вид на центъра е 380 € на кв. м. Тази продажна цена ще се повиши в зависимост от извършените допълнителни промени и дооборудване.
 • 2. Отдаване под наем - процедурата изискваща сключване на договор между “Булмаркет ДМ” ООД и евентуалния наемател. Минимален срок на договорите за наем - една година, максимален – неограничен, с клауза за индексация на база индекса на потребителските цени по НСИ или с фиксирана годишна индексация. Гаранционен депозит по договорите - стойността на един месечен наем. Възможно е собственика да поеме управлението на бизнес сградите чрез осъществяване на пропърти и фасилити услуги, обхващащи всички аспекти на експлоатацията, мениджмънта, маркетинга и поддръжката на сградите. При отдаване под наем на един контрагент управлението може да бъде прехвърлено на него.
  За собственика реалистичен вариант за наемна цена за сградите на кв.м. е 2 евро при заетост 100%, 3 евро при заетост по-ниска от 100% и 1 евро за кв. м. за паркоместата.
 • 3. Оперативни разходи по поддържане управлението на имота (property и facility услуги) – калкулирани са в планираната такса за управление на центъра. Те са лични и за сметка на съответния наемател/приобритател. Предложението на собственика за размер на месечната такса за управление е 1.5 евро на кв.м. върху ползваната площ.

  При всяка от горните хипотези се заплащат такси за извършваното вписване.