language: bulgarian english
  

Достъпност

 • Свързва се с републикански път втори клас ІІ-21 /Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра РП/ чрез пътно съоръжение отстоящо на 500 м. от него
 • Отдалечеността до центъра на гр. Русе е 7 км., а до ГКПП и границата с Румъния – 5 км.
 • Връзката до националната и международна железопътна мрежа става чрез отстоящата на около 4 км гара разпределителна Русе.
 • Връзката по река Дунав става чрез отстоящата на около 5 км. Речна гара Русе.
 • Наблизо се намира и летище

Съществуват технически възможности за привързване на центъра към оператори на телекомуникационни връзки и интернет доставчици.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

БУЛМАРКЕТ ОФИС ЦЕНТЪР се намира в Източна промишлена зона на град Русе, на границата между България и Румъния.
 • 1. ГКПП “Дунав мост” 5 км
 • 2. град Русе 7 км
 • 3. град Гюргево 15 км
 • 4. град Букурещ 72 км


Силни икономически характеристики
на България и региона

 • Многоструктурна, добре балансирана икономика
 • Стабилен растеж на индустриалния сектор и експорта
 • Университет с добри традиции
 • Благоприятно географско разположение: на река Дунав и близост до над 2-милионния пазар на гр. Букурещ, Румъния
 • Развита транспортна инфраструктура
 • Наличие на конкурентни предимства по отношение производството на специфични за страната изделия (речно-морски кораби, индустриални масла, бои и лакове)
 • Наличие на добре развита подкрепяща бизнеса инфраструктура – нестопански бизнес-асоциации, финансов сектор, консултантски фирми
 • Високо квалифицирани специалисти в производството
 • Добро съотношение цена/качество за близо 500 групи водещи стоки в износа
 • Преобладаваща частна собственост при водещите производители/износители
 • Значителен изследователски потенциал в Университета с висока квалификация


Полезни връзки

Бизнес възможности

 • Стимулиране създаването на клъстери и вериги на доставчици
 • Трансгранично сътрудничество с Румъния и навлизане на русенския бизнес на румънския пазар
 • Завършване преструктурирането на отрасли, които сега са държавен монопол (енергетика, транспорт, телекомуникации)
 • Привличане на стратегически инвеститори с интереси особено към румънския пазар
 • Създаване на връзки и трайно сътрудничество с икономически силни чуждестранни региони
 • Усвояване на ненатоварените производствени мощности в активите на фирмите – територии, сгради, техническа инфраструктура
 • Изграждане на нови индустриални зони – на основата на Безмитна зона, Комбината за тежко машиностроене и други терени в общините
 • Изграждане на високотехнологичен парк на основата на Русенски университет
 • Развитие на хранително-вкусовата и преработващата промишленост като един от перспективните отрасли на областната икономика, с висок експортен потенциал, на базата на местни суровини и затваряне на цикъла селскостопанска продукция-краен продукт. Производство на екологично чиста продукция
 • Активно сътрудничество и коопериране с водещи световни фирми
 • Преструктуриране и увеличаване на производството и износа на наукоемки стоки/ услуги и такива с висока добавена стойност
 • Тенденция към нарастване на броя на студентите занимаващи се с иновации
 • Развитието на информационните технологии и информационното общество, като приоритет в България
 • Възможности за усвояване на иновативни екологосъобразни технологии и производства
 • Достъп до програми на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие
 • Приемането на закон за насърчаване на научните инвестиции и създаването на адекватни структури на регионално ниво